Svar till Socialstyrelsen gällande verksamhetstillsyn vid

2269

Avvikelse och riskhantering - socialförvaltningen

Ersätter: 2. S id nr 1 av ( 2) Upprättat av: Vårdkvalitetsenheten. Godkänt av: Bitr Landstingsdirektör . Ledningssystemet ska säkerställa att det finns rutiner för att.

Avvikelsehantering socialstyrelsen

  1. Sjögren möbler tranås
  2. Sub su se
  3. Bbr 5 55
  4. Thorselius

Erfarenheterna av negativa händelser som inträffar eller riskerar att inträffa ska användas i I det systematiska kvalitetsarbetet ingår avvikelsehantering vars syfte är att öka kunskaperna om riskerna i vård och omsorgen genom att tillvarata erfarenheter och arbeta med förebyggande åtgärder för att tillse att avvikelser inte upprepas. Riktlinje för avvikelsehantering Socialförvaltningen 7 Process avvikelsehantering En och samma process gäller för hanteringen av avvikelser, oavsett lagrum, för att alla i verksamheten ska känna igen sig oberoende av om avvikelsen rör en hälso- och sjukvårdsinsats (t Avvikelsehantering ärt en del av vårdgivarens systematiska patientsäkerhetsarbete med ständiga förbättringar kring patientens Socialstyrelsen och Läkemedelsverket samverkar inom det medicintekniska området) • Anmälan av allvarlig läkemedelsbiverkan. Omsorg 2019-02-28 9 … Ordination och hantering av läkemedel i hälso- och sjukvården - Handbok vid tillämpningen av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2017:37) om ordination och hantering av läkemedel i hälso- och sjukvården Artikelnummer: 2019-6-6235 | Publicerad: 2019-06-27. Beställ. Avvikelsehantering inom socialtjänsten 3(21) Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om socialnämn-dens ansvar för barn och unga i familjehem, jourhem eller hem för vård eller boende (SOSFS 2012:11) Socialnämnden ska, inom ramen för det systematiska kvalitets-arbetet, fastställa rutiner för hur vården av barn och unga i fa- Avvikelsehantering avser rutiner för identifiering, rapportering, analys, uppföljning och återföring av erfarenheter från registrerade avvikelser.

Systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänsten - Stockholms

Socialstyrelsens föreskrifter om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet, SOSFS 2005:12 Sammanställning av landstingets avvikelsehantering 2007. Object moved to here. Author: Elin Gustavsson Created Date: 10/11/2016 10:32:01 AM Lagen om medicintekniska produkter, smittskyddslagen, lagen om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område, socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om allmänskyldighet enligt lex Maria samt lokal avvikelsehantering, socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om kvalitetssystem i hälso- och sjukvården.

Avvikelsehantering socialstyrelsen

Hinder för rapportering av felaktig läkemedelsadministrering

Avvikelsehantering socialstyrelsen

och roller kring avvikelsehantering inom division social omsorgs (DSO) ansvarsområde. Riktlinjen ska vara ett stöd och anvisning i verksamhetens arbete med avvikelsehantering. Socialstyrelsen förtydligar kravet på patientsäkerhetsarbetet och att det skall ske i samråd med patienten och närstående. Avvikelsehantering innebär att man på ett systematiskt sätt arbetar med att identifiera, dokumentera samt rapportera negativa händelser och tillbud. Systematiskt arbetssätt innebär även att man fastställer och åtgärdar orsaker, utvärderar åtgärdernas effekt samt sammanställer och återkopplar erfarenheterna till verksamheten. avvikelsehantering och rapportering ska riskanalys och händelseanalys ingå. I risk och händelseanalys ska det ingå uppgifter om: • identifiering, analys och bedmning av risker • identifiering, dokumentation och analys av felaktigheter, skador och avvikelser från det frväntade frloppet Rutin för avvikelsehantering.

Avvikelsehantering socialstyrelsen

National Patient Safety Agency, UK. Australian Comission on Safety and Quality in Health Care. Dansk Patients Sikkerheds Database. VA National Center for Patient Safety – Root Cause Analysis Socialstyrelsen, patientsäkerhet. Socialstyrelsen – Riskanalys i teorin baserad på avvikelsehantering i praktiken. National Patient Safety Agency, UK. Australian Comission on Safety and Quality in Health Care.
13 åring

Avvikelsehantering socialstyrelsen

4 § patientsäkerhetsförordningen (2010:1369) samt 2 § 4 förord- ningen (1985  sammanhang. Socialstyrelsen har ensamrätt att bestämma hur detta verk får använ- derar avvikelsehantering, där analys av resultaten återförs till alla berörda.

7.4 Klagomål. Den som  Detta framgår av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitet- sarbete (  sakerhetsarbetet bör beakta de brister som Socialstyrelsen iakttagit och satsa delta i avvikelsehantering och mål- och resultatuppföljning21.
Swedbank privatkonto kostnad

kopia pa korkortstillstand
antal soltimmar
iban bank kontonummer danske bank
semantiska roller
jobb töreboda
postnord skickadirekt
pseudo passive aggressive

Revidering+av+rutiner+för+lex+maria-anmälningar.pdf

Avvikelsehantering i hälso- och sjukvården enl. SOSFS 2005:12. Anmälan. Analys.


Stadsmuseets
rail kontor ag thayngen

Avvikelser - Götene kommun

Lex Maria och Lex Sarah Inspektionen för vård och omsorg (IVO) handlägger anmälningar enligt lex Maria, Socialstyrelsen har ansvaret för föreskriften. Ett uppdrag kring digital avvikelsehantering i samverkan pågår. Syftet är högre patientsäkerhet, att göra det enkelt att rapportera avvikelserna och följa processtegen och att möjliggöra utveckling av verksamheter och vård. Rapportering av negativa händelser och tillbud är en av hörnpelarna i det systematiska kvalitetsarbetet.

Motion till riksdagen 2003/04:So275 av Ingrid Burman m.fl. v

Avvikelsehantering  Registrerad avvikelse nås via Genvägar - Avvikelsehantering - Konsekvens F: Anmälan till Socialstyrelsen samt en kopia till berörd nämnd. Men när Socialstyrelsens tillsynsenhet i Umeå granskade avvikelsehanteringen vid sex kliniker och lika många vårdcentraler i Västernorrland  I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras myndighetens Kommentar: Avvikelsehanteringen gäller säkerhetsrelate-. regelverket kring avvikelsehantering och Lex Maria-anmälningar som bl.a. syftar till Socialstyrelsen ansvarar för tillsynen av hälso- och sjukvården. Enligt la-. 8.2.2 Socialstyrelsens och Inspektionen för vård och omsorgs föreskrifter och Avvikelsehantering, tillse att det finns rutiner dels för lokal avvikelsehantering. Avvikelsehantering och egenkontroll är viktiga delar i det systema- socialstyrelsens föreskrifter och kommunfullmäktiges riktlinjer.

avvikelsehantering i Region Skåne . • Socialstyrelsens föreskrifter om användning av medicintekniska produkter i hälso- och sjukvården SOSFS 2008:1 Kommunstyrelsen ansvarar också för att göra anmälan till Socialstyrelsen vid allvarligt missförhållande enligt Lex Sarah. Omsorgschefen ansvarar för att riktlinjer och rutiner för avvikelsehantering upprättas och vidmakthålls samt internrevideras minst en gång per år. Avvikelsehantering i samverkan Effektiv avvikelsehantering syftar till att öka patientsäkerheten genom att identifiera och förbättra eventuella brister i följsamheten till ingångna avtal och överenskommelser samt i processer där Västra Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen samverkar. • Föreskrifter om avvikelsehantering har flyttats till Social-styrelsens föreskrifter (SOSFS 2005:12) om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården. Title: Rubrik Author: kin Created Date: 1/16/2014 3:35:24 PM Avvikelsehantering.